Vakıf Senedi

SARISALTIK EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI  RESMİ SENEDİ

VAKIF
Madde 1     :  Vakfın adı “SARISALTIK EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI”dır. Kısa adı “SARISALTIK VAKFI”olan vakıf için işbu resmi senette sadece “Vakıf” deyimi kullanılmıştır.
VAKFIN MERKEZİ,  ŞUBE ve TEMCİLCİLİKLER

Madde 2    :  Vakfın merkezi İstanbul İli,Bahçelievler İlçesinde olup, adresi Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Hayırlı Sokak No: 2-A Bahçelievler/İstanbul’dur. Gerek görüldüğü takdirde vakıf idare merkezi Türkiye sınırları dahilinde başka bir yere nakledilebilir. Vakıf ilgili mevzuat çerçevesinde  yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.Şube ve temsilciliklerin yetkileri, yapacakları işlerMütevelli Heyetin kararı ile olur.

VAKFIN GAYESİ
Madde 3 : Sarısaltık evlatlarının ve Sarısaltık’a gönül verenlerin birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak, Sarısaltık ile ilgili bilgi ve belgelerin araştırılıp açığa çıkarılmasını sağlamak, türbe, yatır, anıt gibi yerlerin bakım ve onarımını yapmak, Alevi inancını yaşatmak, Sarısaltık öğretisini günümüz koşullarına uygun bir şekilde yaşatarak yeni kuşaklara aktarıp yarınlara taşımak, Sarısaltık’ı ve alevi kültürünü toplumun geniş kesimlerine duyurmak, bilinirliğini sağlamak, sağlık, sosyal yardım, spor, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlere destek olmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4  : Vakfın faaliyetleri ve gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda belirtilmektedir.

4.1) Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,

4.2)Her derece ve nitelikte eğitim ve öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, üniversiteler kurmak veya işletmek, kurulmuş bulunan veya kuruluş aşamasında olanlara iştirak etmek, katılmak, uygun görülecek yerlerde okul, üniversite, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak,

4.3) Yönetilmesi ve denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek eğitim, kültür,sağlık ve spor tesisleri için verilen görevleri yapmak,

4.4) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve/veya ayni yardımlarda bulunmak,

4.5) Yüksek ve mesleki tahsil yapmış bireylere, öğrencilere yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları, uzmanlık çalışmaları yapabilmeleri ve/veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak, mevcut olanakların gelişimini sağlamak,

4.6) Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak,

4.7)Çağımız bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine, yüksek ahlaki değerlere sahip, sağlam düşünceli, ilkeli, aydın insanlar yetiştirmek, kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak, Sarısaltık kültürü, ülkemiz ortak kültürü ve sanat dallarının gelişmesi, ortak değerlerimizin ve kültürümüzün yurt içinde ve/veya yurt dışında tanıtılması, yaygınlaştırılması, özendirilmesi, kayıp edilmesinin engellenmesi için faaliyetlerde bulunmak, bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,

4.8)Ülkemizin eğitim, kültür, sağlık başarı düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmak,

4.9) Uygun görülecek yer ve şekillerde mesleki, kültürel, sportif tesisler kurmak, donatmak, işletmek,  kurulmuş ve/veya kurulacak sportif tesislere katkıda bulunmak, yine uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, etüd merkezi, kütüphane, okuma salonu, öğrenci yurdu, eğitim kültür merkezleri yapmak, yaptırmak, işletmek,

4.10)Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak,

4.11)Sarısaltık ve benzeri kültürler, inançlar çevresinde kurulmuş olan tesisleri yenilemek, ilâveler yapmak, bakımlarını ve gelişmelerini sağlamak, eğitim ve spor konularıyla ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan her neviden okul, kulüp, dernek, federasyon ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları bir araya toplamak, gerekirse vakıf bünyesine dahil etmek, devralmak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak,

4.12) Kültürümüzün kurumsal bir yapıda muhataplarına, gençlere aktarılmasını sağlamak,

4.13) Vakıf faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4.14) Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4.15) Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4.16)Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, ihtiyaç sahiplerine gıda, yiyecek, bakım gibi hizmetler sunmak, yardım yapmak.

4.17) Lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

4.18)Beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek.

4.19)Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Vakıf veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

4.20)5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

4.21)Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

4.22)Sarısaltık ve evlatları ile ilgili araştırmalar yaparak, elde edilen sonuçları yayınlamak, Sarısaltık ve evlatlarına ait türbe, yatır, mezar ve külliyelerin onarımlarını, cem evi, aşevi, huzur evi, sağlık ocağı, hastane, yurt, okul (Anasınıfı,İlköğretim,Lise, Meslek Yüksekokulu, Üniversite, Enstitü) dinlenme tesisleri ve konut yapmak, bunları gerçekleştirmek için yurt içi ve yurtdışında faaliyet göstermek, bu yerlere bağış ve yardımda bulunmak, bu işleri gerçekleştirebilmek için bağış ve yardım toplamak.

4.23) Yasalar çerçevesinde eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak, yasal olarak toplanmış gelirlerden belirlenecek öğrencilere eğitim desteği için burs vermek, yasaların izin verdiği her tür faaliyette bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ ve İŞLEMLER

Madde 5  :Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukukî muamele ve tasarrufta bulunabilir. Bu amaçla ve yürürlükteki mevzuat dahilinde,

5.1)   Borç alabilir, borç verebilir. Gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, satabilir, rehin ve ipotek edebilir ve alabilir. Aynî veya şahsî her türlü hakları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

5.2)   Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir,kiraya verebilir, bunların gelir veya kârlarını tahsil edebilir, sarfedebilir.

5.3)   Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları ve paraları idare ve tasarruf edebilir, harcayabilir, hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya mevzuatın öngördüğü her türlü menkul değeri ve bunları temsil eden belgeleri, bunlara ait temettü kuponlarını iktisap edebilir, satıp devredebilir.

5.4)  Gayelerini gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrı aynî hakları kabul edebilir ve bu hakları  kullanabilir. Menkul ve gayrîmenkul malları, rehin dâhil her türlü teminatları alabilir. Banka kefaletlerini kabul edebilir, gereğinde ödünç alabilir. Vakıf malvarlığının bir kısmını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir. Alacaklarını erken nakde kavuşmak gayesiyle alacak devri işlemine/factoring işlemine tabi tutabilir.

5.5)   Vakıf, kendi amacı doğrultusunda faaliyette bulunan diğer Vakıf veya sair kuruluşlarla işbirliği veya anlaşmalar yapabilir ve aynı nitelikteki diğer vakıf ve kuruluşlara yardım yapabilir ve yardım alabilir. Vakfın amacının gerçekleşmesi maksadıyla, müstakil olarak ticarî veya sınaî şirketlere kurucu, kurucu ortak sıfatıyla katılabilir, yatırımlar yapabilir, kurulmuş bu türden tüzel kişiliklere dahil olabilir, bunları devralabilir.

5.6) Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

5.7) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda  federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.

5.8) Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletme/işletmeler kurabilir, kurulmuş olanlar var ise devralabilir, işletebilir, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir,5.9) Yasa ve işbu resmi senet hükümlerinin öngördüğü diğer işlem ve işlevleri yapabilir.Yasalarla belirlenen her türlü vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanabilir

5.10) Amaçlarının gerçekleşmesi için, faydalı ve lüzumlu görülen her neviden bütün teşebbüs, tasarruf, temellük sözleşmeleri ve işlemleri yapabilir.

Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini  kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfın siyasetle ilgisi yoktur.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6             :Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 55.000,00-TL’dir. Vakfa tahsis edilmiş olan toplam rakamın hangi kurucu tarafından, hangi rakamda tahsis olunduğu işbu senedin 26.maddesinde detaylı olarak gösterilmektedir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ :

Madde 7 : Vakfın gelirleri aşağıdaki şekildedir.

Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Yasa tarafından men edilmemiş her tür gelir.

Vakıf Üyelerinden alınacak Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat

Giriş Aidatı : Vakfa ilk kez giren üyelerden, üyeliğe kabul edildiği ayı takip eden ay başında bir defaya mahsus olarak alınır.

Yıllık Aidat : İş bu Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile  belirlenecek esas ve miktarlar dahilinde her yıl muntazam olarak ödenir. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatın rakamının belirlenmesi Mütevelli Heyetin yetkisindedir.

TAHSİS ve SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 8  :Vakıf tarafından yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi, vakfın amaçlarına uygun şekilde gerçekleştireceği, eğitim, sportif eğitim ve etkinlikler, sağlık, sosyal yardım, her nevi bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma, ekonomik ve mali hizmetler, ilim ve iletişim, sanatsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.Bu oranlar Mütevelli Heyetinin kararı ile yeniden düzenlenebilir.

VAKIF ŞEREF ÖDÜLÜ

Madde 9   : Her yılın ilk Mütevelli Heyet toplantısında Vakfa olağanüstü hizmet etmiş veya edebilecek gerçek kişilere veya Vakfa önemli yardım ve bağışta bulunan tüzel kişilere, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine “Vakıf Şeref Ödülü” payesi verilebilir.Bu isimlere Şeref Ödülü plaketi verilir. Şeref Ödülü  Sahipleri (tüzel kişilerin temsilcileri) Mütevelli Heyet toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur. Bu ödüle hak kazanan kişiler vakfın amacı için yarar sağlamış veya yarar sağlama potansiyeli olan, bilgierinden faydalanılması gereken kişilerdir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 10  : Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 11 :İşbu vakıf senedinin 25. maddesinde belirtilen isimler mütevelli heyet üyesidir. Vakfa önemli hizmetleri olacak kişiler mütevelli heyetinin alacağı kararla mütevelli heyetine alınabilir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa yada başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. Mütevelli heyeti üyeleri yerlerine halef tayin etme hakkına sahiptir.Vakfa üyelik yoluyla dahil olanlar Mütevelli Heyette görev alamazlar.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12 : Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

a) Vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak, gelişmesi için lüzumlu kararları almak, Vakıfla ilgili yönetmelikleri ve personel statüsünü kabul etmek,

b) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

c) Yönetim kurulunu seçmek,

d) Denetim kurulunu seçmek,

e) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

f) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

h) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

ı) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

i)Boşalan üyeliklere ve yeni üyeleri seçmek.

j)Gelirlerin tahsis ve sarf oranlarını düzenlemek.

k)Vakıf tarafından yeni üyelerden talep edilecek giriş aidatını belirlemek gerekli görüldüğü durumlarda aidatı arttırmak veya azaltmak
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 13  :Mütevelli Heyet ilk toplantısını Vakfın tescilini müteakip 1 (bir) ay içerisinde yapar. Mütevelli Heyeti, lüzum hasıl oldukça Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Her halukarda, mütevelli heyetin yılda en az  1 (bir) kere toplanması şarttır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektuplaveelektronik ortamda bildirilir.Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 14  : Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 9asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Mütevelli Heyetinin Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da Başkandır.

Yönetim Kuruluna çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az 1 (bir) kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15 : Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

15.1)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

15.2) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Vakıf iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

15.3) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

15.4) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

15.5) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

15.6)Personel atamaları konusunda yetkisi çerçevesinde işlem yürütür,vakıfta istihdam edilecek personeli Mütevelli Heyet politikalarına göre belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

15.7) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

15.8) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

15.9) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

15.10) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

15.11) Mütevelli Heyetince verilen yetkileri kullanmak ve Vakıf Senedinde ve Yönetmeliklerde sarahaten başka bir organa verilmemiş olan işleri yapar,

15.12) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 16  : Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakıf mali işlerde kural olarak Yönetim Kurulu üyelerinden her hangi ikisinin müşterek atacakları imza ile temsil edilir. Temsil yetkisinin içeriği, sınırları ve maddi olarak temsil limitlerini Yönetim Kurulu belirlemeye yetkilidir.

DENETİM KURULU

Madde 17  : Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. 

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 18   : Yönetim kurulunun  gerekli  görüp  önermesi  ve  Mütevelli heyetin onayı  ile bir Vakıf  Müdürlüğü kurabilir. Vakıf  müdürünün yetki ve  sorumlulukları  ile  müdürlük  teşkilatı  ve  teşkilatta  yer  alacak  kadrolar  ve  her  kadronun ücreti  yönetim kurulu  tarafından  hazırlanacak yönergede  belirtilir. Yönetim kurulu  tarafından hazırlanacak bu  yönergenin  yürürlüğe  girmesi Mütevelli heyetin onayına  bağlıdır.

HUZUR HAKKI

Madde 19  : Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

VAKFA ÜYELİK – ÜYELERDE ARANAN ŞARTLAR

Madde 20    :Vakfa üye olmak isteyen ve üyelik şartlarını taşıyan  her kişi vakfa üye olabilir. Üyelerde  aranacak şartlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Vakfa üye olacakların, istenilen bilgi ve belgeleri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına vermeleri ve Yönetim Kurulu’nunda başvuruyu 1 (bir) ay içerisinde karara bağlaması şarttır. Başvurudan itibaren 1 ay içerisinde üyeliği kabul edilmeyen kişilerin üyeliği reddedilmiş sayılır. Üyeliğe kabul kararını takip eden ilk ay başından itibaren giriş aidatı ileyıllık aidatının ödenmesi ile üyelik hukuken ve fiilen başlar.

Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla vakıf üyeliğinden çıkarılanlar bir daha vakfa üye olarak alınmazlar. Çeşitli nedenlerle vakıf üyeliğinden ayrılanlar, yeniden başvuruda bulunduklarında, ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar ve bunlar eski üyelikleriyle ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Vakıf üyeliğine kabul edilmeyenlere durum yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyenler, ilk Mütevelli Heyet toplantısında durumlarının yeniden görüşülmesini yazılı olarak talep edebilir. Mütevelli Heyet kararı kesindir.Vakıf üyeleri vakıf yönetim kurulu üyesi ise yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir,ancak vakıf mütevelli heyet toplantılarına iştirak edemezler. Özetle üyeler Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulunda işbu vakıf senedinde belirtilen düzenlemeye uygun olmak kaydıyla görev alabilir, üye olabilirler.

ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 21   :Üyeler;

Üyeler vakfın faaliyetlerine katılma, destek olma, öneride bulunma hak ve imkanına sahiptir.

Üyeler vakfın yönetimine, yönetim kurulu toplantılarına ancak yönetim kurulu üyesi olması kaydıyla katılabilir.

Üyeler giriş aidatı ve yıllık aidat gibi sorumluluklarını yerine getirmek mecburiyetindedir.

Üyeler vakfın gaye ve hedeflerine uygun davranış içinde bulunmakla sorumludurlar.

Üyeler vakıf organlarının kararlarına ve işbu senet hükümlerine riayet etmekle yükümlüdür.

Üyeler vakfın tesis ve imkânlarından faydalanabilirler.

Üyeler vakıf üyelik kartı talebinde bulunabilirler.

Üyeler mütevelli heyet toplantılarına katılamazlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 22   :Aşağıdaki hallerde vakıf üyeliği sona erer ;

a) Ölüm,

b) Yazılı istifa,

c) Üstüste 2 yılaidat ödememek,

d) Vakıf çalışma düzenini bozan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmasına karar verilmesi.

e) Vakıf Mütevelli Heyet üyelerinin 1/5’inin istemi ve Mütevelli Heyetin bu yöndeki kararı ile bir üyenin üyeliği sona erdirilebilir. Hakkında karar alınacak üye Mütevelli Heyetin olumlu kararı olmaksızın kendisi ile ilgili toplantılara katılamaz.
Vakıf üyeliği her ne şekilde sona ererse ersin, vakıf üyeliği sona erenler vakıftan herhangi bir hak, alacak vs. talebinde bulunamazlar. Vakıf üyeleri, üyelikten dolayı kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir şekilde başkasına devir, temlik veya başkası lehine takyit edemez.Bu husustaki her türlü akit ve taahütler hükümsüzdür.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 23  : Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısınınen az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 24  : Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayece aynı yöndeki bir başka vakfa devredilir. Ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısınınen az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı  ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

İletişim Bilgileri